Bản tự nhận xét của giáo viên tập sự

Mẫu nhận xét thời gian tập sự của giáo viên

Sau quá trình tập sự, thử việc tại các cơ sở giáo dục, giáo viên phải tiến hành làm bản nhận xét thời gian tập sự của mình. hoatieu.vn mời các thầy cô tham khảo Bản tự nhận xét của giáo viên tập sự bao gồm các nội dung chính: Kết quả công tác, kỷ luật, lối sống đạo đức....

Nội dung cơ bản của Bản tự nhận xét của giáo viên tập sự

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ NHẬN XÉT
CỦA NGƯỜI TẬP SỰ – THỬ VIỆC

Họ và tên người tập sự – thử việc:...............................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

NỘI DUNG TỰ NHẬN XÉT

1/ Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước.

2/ Kết quả công tác......................................................................................................

3/ Tinh thần kỷ luật......................................................................................................

4/ Lối sống đạo đức......................................................................................................

5/ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ................................................................................

Kết luận:

…….., ngày…….tháng……năm ……….

Người tự nhận xét

Bản tự nhận xét của giáo viên tập sự

Bản tự nhận xét của giáo viên tập sự

Đánh giá bài viết
1 2.483
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo