Bản thuyết minh đặc tính sinh học thủy sản sống nhập khẩu

Bản thuyết minh đặc tính sinh học thủy sản sống nhập khẩu là biểu mẫu phụ lục số 02 của Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT về quy trình, thủ tục đánh giá rủi ro cấp phép nhập khẩu thủy sản tươi sống.

Mẫu số 02

MẪU BẢN THUYẾT MINH ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA THỦY SẢN SỐNG NHẬP KHẨU

TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………….

………., ngày tháng năm 20….

BẢN THUYẾT MINH ĐẶC TÍNH SINH HỌC THỦY SẢN SNG NHP KHẨU

1. Tên thủy sản sống nhập khẩu bằng tiếng Việt: ……………..tên khoa học: ………………………….. tên tiếng Anh (nếu có): .................................................

2. Phân bố: .......................................................................................................................

3. Nguồn gốc thủy sản sống: a) Nuôi trồng □ b) Khai thác từ tự nhiên □

Mô tả tình hình khai thác, sản lượng khai thác và quản lý nguồn lợi thủy sản sống của quốc gia xuất xứ đối với thủy sản có nguồn gốc từ khai thác:

..........................................................................................................................................

4. Thủy sản sống nhập khẩu vào Việt Nam có là thủy sản biến đổi gen không?

Có □ Không □

5. Đặc điểm sinh học thủy sản sống

a) Phân loại: ....................................................................................................................

b) Môi trường sống tự nhiên: ..........................................................................................

c) Đặc điểm hình thái: .....................................................................................................

d) Đặc điểm dinh dưỡng: .................................................................................................

đ) Đặc điểm sinh trưởng: ................................................................................................

e) Đặc điểm sinh sản, đặc biệt là khả năng thành thục, tuổi thành thục, kích cỡ trung bình khi thành thục, khả năng sinh sản, khả năng tự thiết lập quần thể trong tự nhiên:.......................................................................

g) Các bệnh và tác nhân gây bệnh: .................................................................................

h) Dự báo tác động đến môi trường tự nhiên và sức khỏe con người (nếu có):

..........................................................................................................................................

i) Tài liệu tham khảo: ......................................................................................................

6. Giá trị dinh dưỡng của thủy sản sống:........................................................................

7. Thông tin về những quốc gia đã cho phép nhập khẩu thủy sản sống này:..................

Chỉ rõ nguồn tài liệu tham khảo như bài o khoa học, kết quả nghiên cu được đăng trên tạp chí khoa học có uy tín của quốc gia, quốc tế.

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Họ và tên, chữ ký và đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 51
0 Bình luận
Sắp xếp theo