Mẫu bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Mẫu bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Mẫu bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là mẫu bản thanh lý hợp đồng được lập ra để thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa bên chuyển nhượng cổ phần với bên nhận cổ phần. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin của hai bên, số cổ phần chuyền nhượng, giá trị chuyển nhượng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại đây.

Mẫu quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hợp đồng kinh doanh

Mẫu hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt

Tại sao bạn phải ký hợp đồng lao động?

Mẫu bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Mẫu bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Nội dung cơ bản của mẫu bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

..........., ngày .....tháng......năm 20.......

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Số: ......./20......./TLHDCN

- Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng số ...../20......./HĐCNCP-.................. ký ngày ...../...../20....

- Căn cứ tình hình thực tế thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng,

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 20......, tại Trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN .....................

Chúng tôi gồm:

1. Bên chuyển nhượng cổ phần:

Ông/bà: .......................................... Giới tính: ..........................................................

Sinh ngày:....../......./......... Dân tộc: ............................... Quốc tịch: ..........................

Số CMND: .................................... Ngày cấp: ......./....../........ Nơi cấp: .....................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...............................................................................

Chỗ ở hiện tại: .........................................................................................................

(Được gọi là bên A tại các điều khoản của Hợp đồng)

2. Bên nhận chuyển nhượng:

Ông/Bà: ............................................... Giới tính: ....................................................

Sinh ngày:....../......./.......... Dân tộc: ...................................... Quốc tịch: ..................

Số CMND: .............................. Ngày cấp: ......./....../...... Nơi cấp:..............................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...............................................................................

Chỗ ở hiện tại: .........................................................................................................

Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong hợp đồng chuyển nhượng số ....../20......./HĐCNCP-...... ký ngày ...../...../20...., cụ thể như sau:

Ông ......................... đã thanh toán đầy đủ cho Ông ............................... số tiền .............000.000 đồng.

(Bằng chữ:.............triệu đồng Việt Nam) và ........................................ đã chuyển nhượng .....................000 cổ phần.

(Bằng chữ: ...............................nghìn cổ phần) của mình cho ông ........................................................................ theo hợp đồng chuyển nhượng số......../20......./HĐCNCP-................ ký ngày ....../......../20.........

Kể từ ngày ........../............/20............., hợp đồng chuyển nhượng số ........../20................./HĐCNCP-...........

ký ngày ............./......./20...... được thanh lý xong. Hai bên đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ cam kết trong Hợp đồng chuyển nhượng và không còn thắc mắc hay khiếu kiện về việc thực hiện nghĩa vụ của nhau

Bản thanh lý hợp đồng này được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. Đại diện hai Bên cùng đọc và ký tên dưới đây.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

Xác nhận của Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN ................................................... đồng ý nội dung chuyển nhượng trên và xác nhận các bên đã thực hiện xong việc chuyển nh­ượng.

CÔNG TY CỔ PHẦN .........................................
Giám đốc
Đánh giá bài viết
1 1.228
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo