Bản ký kết giao ước thi đua tập thể

Bản cam kết giao ước thi đua tập thể

hoatieu.vn mời các bạn tham khảo mẫu cam kết thi đua tập thể trong trường học, công ty, doanh nghiệp nhà nước. Bản ký kết giao ước thi đua tập thể đưa ra những cam kết cần thực hiện trong năm học mới.

Bản cam kết trách nhiệm của giáo viên thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ....................

TRƯỜNG ……………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

................., ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA TẬP THỂ

Năm học 20...-20...

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ năm học 20…-20…;

Thực hiện kế hoạch thi đua của Tổ, của Trường (đơn vị) ………… năm học 20…-20…;;

Hiệu trưởng (Giám đốc) và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ký giao ước thi đua năm học 20...-20..., như sau:

1. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu và nhiệm vụ sau:

  1. Các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị năm học 20…-20…;:

- Tiếp tục đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục (đổi mới cơ chế tổ chức, công tác quản lý, phương pháp giảng dạy và học tập, công tác kiểm tra đánh giá, công tác thi đua khen thưởng, ứng dụng CNTT, công tác thông tin tuyên truyền…), đảm bảo dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ cho các tổ chuyên môn…; coi trọng quản lý chất lượng.

- Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục và đào tạo.

  1. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy:

- Số lượng Đảng viên đạt …….% trên tổng số GV-NV của trường (đơn vị), Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- …….% GV-NV đạt lao động tiên tiến, …..% GV đạt GV giỏi cấp trường (đơn vị)

  1. Một số nhiệm vụ công tác khác:

Củng cố, phát huy vai trò tích cực của Ban công tác GD chính trị tư tưởng đạo đức trong nhà trường (đơn vị). Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể quần chúng: Công đoàn nắm vững tâm tư tình cảm, hoàn cảnh của mỗi CB-GV-NV; chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người lao động. Đoàn TNCS trường (đơn vị) tích cực giáo dục lý tưởng sống, kỹ năng sống cho đoàn viên thanh niên.

2. Các danh hiệu thi đua phấn đấu đạt được trong năm học 20...-20...:

  1. Về tập thể:

– Tập thể trường (đơn vị): Tập thể lao động tiên tiến; Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố.

– Chi bộ: Trong sạch vững mạnh xuất sắc.

– Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

– Đoàn Thanh niên: Vững mạnh xuất sắc.

  1. Về cá nhân:

– Lao động tiên tiến: Trên …..%

– CSTĐ cấp Ngành: …..%

– Phấn đấu có CSTĐ cấp TP: ……%

TT

HỌ VÀ TÊN

LĐTT

CSTĐ CS

CSTĐ TP

CĐV Xuất sắc

PHỤ NỮ 2 GIỎI

GĐNGVH

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

BAN CHẤP HÀNH CĐCS CHỦ TỊCH HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)

Đánh giá bài viết
1 11.997
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo