Bản đăng ký thi đua của đảng viên chi bộ năm 2018

Bản đăng ký thi đua của đảng viên chi bộ năm 2018

Bản đăng ký thi đua của đảng viên chi bộ năm 2018 là bản đăng ký đầu năm của toàn thể đảng viên trong chi bộ, đưa ra tiêu chuẩn phấn đấu trong năm 2018.

Bản ký kết giao ước thi đua tập thể

ĐẢNG ỦY …….

CHI BỘ ……………….

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 20…

  1. Đối với tập thể chi bộ: Đạt trong sạch vững mạnh năm 20…
  2. Đối với cá nhân:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Đăng ký theo các tiêu chuẩn

Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ

1

Bí thư

2

Phó Bí thư

3

Đảng viên

4

Đảng viên

5

Đảng viên

6

Đảng viên

7

Đảng viên

8

Đảng viên

Danh sách này có 08 Đảng viên

Nơi nhận:

- Đảng ủy (b/c);

- Lưu chi bộ.

BÍ THƯ

Đánh giá bài viết
1 10.559
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.