Bản cam kết không vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng

Bản cam kết chống tham nhũng

Bản cam kết không vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng được hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo. Bản cam kết phòng chống tham nhũng đưa ra những cam kết của cá nhân không tham ô, tham nhũng...

Bản cam kết thực hiện các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh

Bản cam kết không sử dụng ma túy và các chất kích thích, gây nghiện

……………………… CỘNG XÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………………… Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

KHÔNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Họ và tên:......................................................................................................................

Năm sinh: .....................................................................................................................

Đơn vị công tác: ..........................................................................................................

Chức vụ:

+ Đảng:...................................................................................................................

+ Chính quyền: .....................................................................................................

+ Đoàn thể:............................................................................................................

Nhiệm vụ được phân công:.........................................................................................

Tôi xin cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, cụ thể như sau:

 1. Tham ô tài sản.
 2. Nhận hối lộ.
 3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
 4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.
 5. Lạm quyền trong thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.
 6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.
 7. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi
 8. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi.
 9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi.
 10. Nhũng nhiễu vì vụ lợi.
 11. Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.
 12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

Thủ trưởng đơn vị ……………, ngày … tháng … năm 20…

(ký tên, đóng dấu) Người cam kết

Mời các bạn tham khảo:

Bản cam kết

Đánh giá bài viết
1 3.898
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo