Bài thu hoạch chính trị hè năm 2022

Bài thu hoạch chính trị hè năm 2022 - Sinh hoạt chính trị hè là đợt bồi dưỡng chính trị quan trọng dành cho giáo viên, cán bộ quản lý, Đảng viên... Nội dung bồi dưỡng chính trị hè chủ yếu về những vấn đề trọng tâm về kinh tế xã hội, học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và những nội dung mới của các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc. Sau đây là một số mẫu bài thu hoạch chính trị hè 2022 đã được Hoatieu tổng hợp xin chia sẻ đến bạn đọc cùng tham khảo.

Bài thu hoạch chính trị hè 2022 cho giáo viên

Trong quá trình tìm đường cứu nước cũng như lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần tự lực, tự cường, tự lực cánh sinh và coi đó là phương châm hành động của cách mạng Việt Nam. Nhờ đường lối đúng đắn đó, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại. Vì vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đây chính là nội dung tôi quan tâm và tâm đắc nhất trong chương trình bồi dưỡng chính trị hè năm 2022.

I. Những nội dung cơ bản của chuyên đề:

1. Về ý chí tự lực, tự cường

- Một là, ý chí tự lực, tự cường là không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế. Nguyễn Ái Quốc nêu rõ quyết tâm, ý chí, phương pháp cách mạng, thể hiện sâu sắc quan điểm tự lực, tự cường trong đấu tranh cách mạng: “Đối với tôi, câu trả lời đã rõ ràng: trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập”.

- Hai là, ý chí tự lực, tự cường là phải nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Hồ Chí Minh khẳng định, nhân tố mang tính quyết định của cách mạng giải phóng dân tộc chính là sức mạnh của toàn dân tộc.

- Ba là, ý chí tự lực, tự cường là sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt các điều kiện của cách mạng.

- Bốn là, ý chí tự lực, tự cường là đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân.Vai trò và sức mạnh của nhân dân là phải vận động, rèn luyện và tổ chức nhằm huy động tập hợp phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của mọi lực lượng quần chúng

- Năm là, ý chí tự lực, tự cường là quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc.

2. Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài. Người đặc biệt chú trọng việc nâng cao dân trí, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh. “Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập. Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao dân trí”. Trước lúc đi xa, trong Di chúc Người bày tỏ điều mong muốn cuối cùng, cũng là khát vọng tột bậc: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”..

- Thực hiện khát vọng đất nước giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân. Người luôn coi trọng các chính sách kinh tế nhằm đạt tới sự ổn định và phát triển xã hội, đem hạnh phúc cho nhân dân.

- Xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch với sự đồng lòng của Chính phủ và người dân. Để thực hiện khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo Hồ Chí Minh phải xây dựng chế độ chính trị dân chủ, tiến bộ, thật sự vì dân,xây dựng nền kinh tế vững chắc.

- Phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài. Hồ Chí Minh cho rằng, việc mở cửa, hợp tác quốc tế không chỉ nhằm mục đích nhận được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, mà thông qua đó thu hút ngoại lực, thu hút đầu tư, tạo ra những điều kiện phát huy tiềm năng của đất nước, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân.

- Luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa ra những quan điểm, chủ trương phù hợp; không giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của nước khác. Theo Hồ Chí Minh, xây dựng, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa đòi hỏi Việt Nam phải có cách làm, bước đi và biện pháp thích hợp. Chúng ta dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác - Lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta để vận dụng trong hoàn cảnh thực tiễn của đất nước.

II. Những nội dung liên hệ bản thân

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực. Bản thân tôi là một giáo viên có những phương hướng tự rèn luyện bản thân mình như sau:

- Luôn học tập, nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên.

- Thực hiện theo chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nội quy cơ quan, tu dưỡng đạo đức là một giáo viên mẫu mực.

- Luôn giữ vững quan điểm, lập trường chính trị vững vàng.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, phong trào thi đua của trường các cấp, các ngành.

- Tiếp tục nghiên cứu tìm tòi sáng tạo trong dạy học, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp trong điều kiện hiện nay: dạy học online, làm việc trực tuyến, thực hiện chuyên đề, dự án học tập online.

- Bản thân nhận thức sâu sắc và tự giác thực hiện bổn phận, trách nhiệm của bản thân, gắn bó chặt chẽ, liên hệ mật thiết với phụ huynh, học sinh: kết nối với phụ huynh trong dạy học online và hướng dẫn học sinh học tập phù hợp với điều kiện thực tế, kịp thời giải quyết những thắc mắc của phụ huynh và học sinh

- Tuyên truyền, nhắc nhở người thân, bạn bè, phụ huynh, học sinh và mọi người xung quanh thực hiện tốt các chủ trương phòng chống dịch bệnh của Chính phủ

- Đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, mất đoàn kết nội bộ, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức tu dưỡng, “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” .

- Lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến vì cộng đồng đặc biệt trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

Bài thu hoạch chính trị hè của Đảng viên

Thông báo: Hiện tại các cán bộ Đảng viên đang thực hiện việc học và viết bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 dành cho Đảng viên. hoatieu.vn đã cập nhật các mẫu bài viết để các bạn tham khảo. Mời các bạn cùng xem bài viết: Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 7 khóa 12 dành cho Đảng viên, giáo viên, cán bộ chủ chốt và các đối tượng khác.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Trảng Bàng, ngày 6 tháng 8 năm 2016
BÀI THU HOẠCH
Học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Tỉnh,
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Họ và tên:
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Sinh hoạt tại chi bộ:

Qua học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bản thân trình bày những thu hoạch được như sau:

1. Về nhận thức

* Những vấn đề mới, cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh:

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực quản lý nhà nước, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá chiến lược, tái cơ cấu nề kinh tế, phấn đấu tăng trưởng cao hơn 5 năm trước. Phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch tương xứng với tiềm năng, lợi thế, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, phục vụ tốt nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tạo bước chuyển mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi nhanh bộ mặt nông thôn; thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị. Xây dựng môi trường văn hóa, xã hội lành mạnh, văn minh; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quan tâm xây dựng nền tảng để sớm đưa Tây Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp.

Các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân hàng năm 8% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 3.800 USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1,3%; số lao động có việc làm tăng thêm hàng năm là 17.000 lao động.

Đến năm 2020, 100% hộ dân thành thị và 98% hộ ở nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh; tỷ lệ xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đạt 100%...

Tỷ lệ tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh hàng năm đạt 50%. Đến năm 2020, tỷ lệ đảng viên đạt 3% trở lên so với dân số toàn tỉnh; riêng các xã biên giới, tỷ lệ đảng viên đạt 1,8% so với dân số các xã biên giới...

Tây Ninh cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, nhất là công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp phụ trợ. Chú trọng phát triển kinh tế biên mậu, kinh tế tri thức, kinh tế xanh; quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả, hợp lý, bền vững nguồn tài nguyên của địa phương, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư gắn với xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế, nhất là phục vụ sản xuất và chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhân dân và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Làm tốt công tác khuyến công, hỗ trợ doanh nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề phát triển. Đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các loại hình du lịch...

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; thực hiện tốt các khâu đột phá chiến lược, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, sớm đưa Tây Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp. Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ ổn định biên giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đánh giá bài viết
34 89.346
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo