Bài phát biểu cam kết về việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 2017-2018

Bài phát biểu cam kết về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Bài phát biểu cam kết của giáo viên về việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 2017-2018 đưa ra những tiêu chí, mục đích cần đạt được trong cam kết thực hiện chỉ thị 05 của bộ Chính trị.

- Kính thưa đồng chí: ………… – Phó bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

- Kính thưa đồng chí: ………… – Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

- Kính thưa đồng chí: ………… – Chi ủy viên, Phó hiệu Hiệu trưởng nhà trường.

- Kính thưa quý phụ huynh, quý thầy cô giáo cùng các em học sinh thân mến!

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về giá trị lý luận, thực tiễn và tính thời sự. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, toàn Đảng ta đang tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ then chốt nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tập trung vào 3 vấn đề cấp bách cần làm ngay, đó là: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc “Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 2017 -2018”. Tôi đại diện cho tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên của trường tiểu học ……………. xin cam kết:

1- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2- Tổ chức việc học tập chuyên đề năm 2017 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” bằng các hình thức phù hợp sao cho việc học tập và làm theo Bác mang tính chất thiết thực, dễ nhớ, dễ làm, tránh hình thức.

3- Vận dụng chuyên đề của năm 2017 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị để tổ chức “làm theo” bảo đảm hết sức thiết thực; lựa chọn một số vấn đề trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để tập trung giải quyết có hiệu quả. Tiếp tục lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét phân loại hằng năm đối với tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

4- Chú trọng vai trò “nêu gương” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thực sự trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân để nêu cao vai trò nêu gương, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

5- Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện; kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, khắc phục bệnh thành tích, bệnh hình thức, những việc làm thiếu gương mẫu, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, lãng phí, bè phái, cục bộ, mất đoàn kết, phong cách quan liêu, xa dân, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, thiếu tinh thần trách nhiệm, nể nang, né tránh, ngại va chạm... để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao.

6- Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác trong đơn vị. Tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị, coi đây là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Với nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên trong đơn vị giữ vững kỷ cương, thực sự gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện, nói đi đôi với làm, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong phục vụ nhân dân, nỗ lực thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

Sau cùng, xin chúc toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi luôn xúng đáng là “Con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”.

Đánh giá bài viết
1 889
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo